ಜೂನ್-2019ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-23310075,080-23310076 ಜೂನ್-2019ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-2019ರ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 -ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-2019ರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ URL ನ್ನು ಬಳಸಿ
DISCLAIMER

The contents of this web-site are owned by the Karnataka Secondary Education Examination Board and are only for general information or use. While every care has been taken to ensure the accuracy of information furnished in this web-site, We do not accept any responsibility or liability for any damage or loss arising from the direct/indirect use of the information provided on the site. However, we shall be obliged if errors/omissions are brought to our notice for carrying out the corrections.

It is likely that the details such as telephone numbers, name of the officer holding a post etc may change prior to its updating in the web site. Hence, we do not assume any legal liability on the completeness, accuracy or usefulness of the contents provided in this web site.

Please also note that this website provides external links to websites/web pages of Government Ministries/Departments/Institutions. The Karnataka Secondary Education Examination Board is not responsible for the accuracy and correctness of the content available on those websites.

For any suggestions / query regarding this website, please contact to

Contact Address
Content Owned & Maintained By

Karnataka Secondary Education Examination Board,
6th Cross, Malleshwaram,
Bengaluru 560003
Phone :+91-80-23349434
Email : dpikseeb[at]gmail[dot]com