ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


HIGHER (RS - VA)

ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 -ಭಾಗ 2 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2 |


MUSIC HIGHER (RS - VP)

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 | ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2 |


JUNIOR (RS- J)

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 | ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | VISION KNOWLEDGE |


SENIOR (RS - J)

ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 3 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2
ಕುಚಿಪುಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಕುಚಿಪುಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 | ಕುಚಿಪುಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 3 | ಕುಚಿಪುಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಕುಚಿಪುಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2
ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 2 | ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 3 | ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1 | ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2