ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು

HELP DESK


 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ,
6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ,
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು-56003.
Helpline No: 080-23310075,080-23310076

ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ