ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೆಂಡರ್


 • ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಂಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೈಬಾಕ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 • ಅನುಪಯುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗೊಂಡ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರದ್ದಿ ಕಾಗದ ವಿಲೇವಾರಿ
 • ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ , ಬ್ಯಾಟರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
 • ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ ದರಪಟ್ಟಿ
 • ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರಪಟ್ಟಿ
 • ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ
 • ಸಂಪುಟ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದರಪಟ್ಟಿ
 • 2019ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಇತರೆ) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಫ್.ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಹ್ವಾನ
 • ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರದ ಡ್ರಂ ಮತ್ತು ಪುಶರ್ ಕಿಟ್ ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ
 • ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೆ ಟೋನರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ
 • ಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೋಟೇಪ್ ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ
 • ಸಂಪುಟ ಬೈಂಡಿಂಗ್
 • ಗೋಣಿ ತಾಟು ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ದಾರ ಖರೀದಿ
 • Archive