ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್-2019 ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ||        ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ -ಜುಲೈ2019 ||        ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ -ಜುಲೈ2018 ||        SATS-ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ - 2019ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೈಪಿಡಿ ||        ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ - 2019 ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ||        ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 - SATS ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ||       ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ||        ಡಿಸೆಂಬರ್-2018ರ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ/ಡಿ.ಇಡಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ||        ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯಲು ||        ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 2018-19ರ ಸಿಸ್ಯಾಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು

SCREEN READER ACCESS

Following table lists the information about different screen readers:

Information related to the various screen readers

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm (External website that opens in a new window) Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php? pageid=2 (External website that opens in a new window) Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/ wa.php (External website that opens in a new window) Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/ productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws- hq.asp (External website that opens in a new window) Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk / productdetail.asp ?id=1 (External website that opens in a new window) Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) Commercial