ಜೂನ್/ಜುಲೈ-2020 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ – ಮಾದರಿ/ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು - ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾಗಿ