ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು

2018 ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು


 • 2018 ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
 • 2018 ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ

  2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು


 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು (ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ)
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ (ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ (ಬೆಳವಾವಿ ವಿಭಾಗ)
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ (ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ)
  2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಲಿ ಶೇಖಡ 100 ಹಾಗೂ 0 ಫಲಿತಾಂಶದ ಶಾಲೆಗಳು
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶೇಖಡಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇಖಡಾಂಶ ಪಡೆದ ಅನುದಾನಿತ-ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಾಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
 • 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಯ ವಾರು 0 ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ